Obchodné podmienky účasti na pobyte

1. Všeobecné ustanovenia
 1. Podmienky zahrnuté v tejto zmluve sú platné pre všetky prípady zahrnuté v zmluve. Zmeny môžu byť vykonané iba písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
 2. Zmluvnými stranami sú CK Relaxos (ďalej len CK) a užívateľ služieb CK Relaxos (ďalej len klient). Službami CK sú liečebné a rekondičné pobyty vybrané z ponuky virtuálneho katalógu www.relaxos.sk (resp. v príbuzných elektronických katalógoch) alebo zostavené na základe individuálnych požiadaviek klienta za účelom zlepšenia kvality jeho života.
 3. Presnú špecifikáciu pobytu obsahuje potvrdenie Vášho pobytu zo strany CK, ktoré obdrží klient po potvrdení rezervácie.
 4. Predmetom zmluvy je zabezpečenie pobytu a starostlivosti klientovi v dojednanom rozsahu.
2. Časové vymedzenie
 1. Zmluvný vzťah medzi CK a klientom vzniká potvrdením riadne vyplnenej, klientom potvrdenej prihlášky na pobyt, ak sa jedná o fyzickú osobu (za neplnoleté deti podpisuje prihlášku zákonný zástupca), resp. potvrdením písomnej objednávky podpísanej oprávneným zástupcom, ak sa jedná o právnickú osobu a súčasne zaplatením ceny pobytu, resp. zálohy v zmysle platobných podmienok.
 2. Zmluvný vzťah končí 15 dní po uplynutí doby pobytu, uplynutím doby nároku na vznesenie reklamácií.
3. Objednanie pobytu
 1. Klient si môže pobyt objednať priamo na Internetovej stránke www.relaxos.sk (resp. v príbuzných elektronických katalógoch). V prípade takejto objednávky sa Relaxos zaväzuje klienta najneskôr do 24 hodín vyrozumieť o akceptácii jeho pobytu a vystaviť mu potrebné dokumenty (potvrdenie pobytu a zálohová faktúra). Tie mu budú okamžite zaslané v elektronickej forme a poštou.
 2. V prípade, že je klient v Žiline alebo v Rimavskej Sobote, môže si vyzdvihnúť dokumenty osobne v kancelárii spoločnosti Relaxos.
 3. Pobyt si je rovnako možné zakúpiť u predajcov produktov virtuálneho katalógu www.relaxos.sk (resp. v príbuzných elektronických katalógoch).
4. Cena pobytu
 1. Výsledná cena pobytu a starostlivosti o klienta vychádza z požiadaviek klienta na pobyt a je zostavená na základe cenníka služieb CK.
 2. CK si vyhradzuje právo upraviť ceny v prípade, že počas obdobia od stanovenia cien po zrealizovanie pobytu príde k zmene legislatívnych a daňových predpisov a ďalších zmien z dôvodov tzv. "vyššej moci".
 3. Vybrané zľavy vyplývajúce zo zmluvných vzťahov  Relaxos, resp. obchodných ponúk v elektronickom katalógu nie je možné zlučovať, ak má klient nárok na viacero druhov zliav, vždy platí % alebo nominálne vyššia.
5. Platobné podmienky
 1. Klient spolu s potvrdením pobytu obdrží aj zálohovú faktúru, ktorú je potrebné uhradiť na číslo účtu do termínu splatnosti.
 2. V prípade neuhradenia zálohovej faktúry v danom termíne sa objednávka automaticky zruší.
 3. Číslo bankového účtu je uvedené na zálohovej faktúre.
6. Povinnosti zákazníka
 1. Poskytnúť CK všetky náležitosti potrebné k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, najmä pravdivo a úplne vyplniť prihlášku na pobyt.
 2. V stanovenom termíne uhradiť platbu za pobyt.
 3. V prípade liečebného pobytu sa oboznámiť s kontraindikáciami, vzťahujúcimi sa na indikácie na ktoré bude kúpeľnou liečbou liečený. V prípade pozitívneho výskytu ktorejkoľvek príslušnej kontraindikácie, nie je možná liečba pacienta v kúpeľoch.
 4. Poveriť oprávneného zástupcu, ak je zákazník právnická osoba, s ktorým CK bude komunikovať a ktorý oboznámi účastníkov pobytu s podmienkami a informáciami, ktoré od CK dostane.
 5. V prípade, že sa k pobytu viaže aj doprava, dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase.
7. Zrušenie zájazdu
 1. Zrušenie účasti na zájazde (tzv. "storno zájazdu") resp. zrušenie objednávky zájazdu je zákazník povinný urobiť písomnou formou, k tomu priložiť príslušný diel záväznej prihlášky na zájazd a potvrdenie o zaplatení a uvedené doklady odovzdať osobne predajcovi alebo ich poslať CK doporučeným listom. Pri osobnom odovzdávaní je pre stanovenie stornovacieho poplatku rozhodujúci dátum zrealizovania storna v CK a pri odoslaní doporučeným listom dátum odoslania.
 2. Pri zrušení zájazdu zo strany zákazníka účtuje CK stornopoplatky. Stornopoplatky sa účtujú za každú prihlásenú osobu a sú vyjadrené základným stornopoplatkom (vo výške 12 €) alebo percentom z celkovej ceny objednaných služieb v závislosti od počtu dní ostávajúcich do odchodu na zájazd vo výške:
  1. viac ako 28 dní 12 € paušálne
  2. 27 – 22 dní 20 %
  3. 21 – 15 dní 40 %
  4. 14 – 6 dní 65 %
  5. 5 – 1 deň 90 %
  6. V deň nástupu, resp. neoznámené 100 %
  7. Pri vybraných pobytoch môžu byť stornopodmienky prísnejšie, v takom prípade sú sprísnené stornopodmienky uvedené na cenovej ponuke pre klienta ako aj ubytovacom voucheri.
 3. Za zmenu osoby klienta sa neúčtuje žiaden poplatok.
 4. Ďalšie zmeny objednávky zo strany zákazníka (zmena termínu, ubytovacieho zariadenia, druhu izby, alebo apartmánu, rozsahu požiadaviek na lekárske služby a pod.) budú považované za zrušenie účasti na pobyte a budú podliehať vyššie uvedeným stornopoplatkom.
 5. Porušenie "Povinnosti zákazníka " uvedených v bode 4, bude podliehať vyššie uvedeným stornopoplatkom.
 6. Ak zákazník zruší účasť na pobyte resp. zruší objednávku pobytu, CK je povinná vrátiť zákazníkovi zaplatenú sumu zníženú o príslušný stornopoplatok do 14 dní od obdržania dokladov uvedených v bode 7. odstavec a. Finančné zálohy sa vracajú formou bankového prevodu na číslo účtu zadané klientom. Transakčné náklady spojené s refundáciou financií idú na vrub klienta.
8. Vylúčenie zákazníka z pobytu
 1. Zákazník, ktorý počas pobytu poruší zákonné predpisy príslušného štátu, nerešpektuje program pobytu, odmieta riadiť sa pokynmi sprievodcu / zamestnancov zariadenia v ktorom je ubytovaný, slovne napáda zástupcu CK ako i liečebno-rehabilitačných centier, poškodzuje majetok v ubytovacom zariadení a svojím správaním obmedzuje práva iných klientov, môže byt vylúčený z pokračovania pobytu alebo prepravy a vrátený na vlastné náklady domov, pričom mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité služby.
9. Zmeny dohodnutých služieb
 1. Ak nastanú mimoriadne okolnosti a okolnosti v dôsledku tzv. "vyššej moci", CK môže pobyt zrušiť alebo zmeniť jeho program (termín, trasu, cenu, druh dopravy, miesto ubytovania, ubytovacie zariadenie), pričom má právo na úhradu doposiaľ poskytnutých služieb.
 2. Pri zrušení pobytu zo strany CK je CK povinná túto skutočnosť oznámiť zákazníkovi ihneď, do 7 dní mu vrátiť zaplatenú sumu v plnej výške a v prípade, že o to zákazník požiada, prednostne ho zaradiť na voľné miesto v inom pobyte, ktorý si vyberie.
 3. Pri závažných zmenách programu (zmena termínu konania pobytu oproti stanovenému termínu o viac ako 24 h, zvýšenie ceny zájazdu o viac ako 10 %, zmena miesta ubytovania mimo rámec danej oblasti, zmena spôsobu dopravy a zmena ubytovacieho zariadenia v nižšej kategórii) CK je povinná vyžiadať si súhlas zákazníka a stanoviť mu lehotu, v ktorej sa má o zmene vyjadriť. V prípade uvedených závažných zmien programu zákazník má právo od zmluvy odstúpiť bez stornopoplatku a bez finančných nárokov voči CK. Ak zákazník neoznámi odstúpenie od zmluvy v stanovenej lehote, CK bude mať za to, že so zmenou súhlasí.
 4. Vybavenie, veľkosť a poloha izieb, apartmánov a štúdii aj v tom istom ubytovacom zariadení nie je vždy rovnaké. Ich prideľovanie prebieha zásadne zo strany hotela a CK nemá na to vplyv.
10. Reklamačné konanie
 1. V prípade, že CK neposkytne všetky služby predmetného pobytu v plnom rozsahu a kvalite, má zákazník právo na reklamáciu. Pri pobyte sa za predmet reklamácie nepovažujú škody a majetkové ujmy, ktoré vznikli vinou alebo spoluvinou klienta.
 2. Reklamácia musí byť uplatnená ihneď po vzniku udalosti v mieste pobytu u sprievodcu pobytu resp. zástupcu ubytovacieho zariadenia s uvedením dôvodov. Ak sa sprievodcovi resp. zástupcovi hotela nepodarí na mieste zjednať nápravu, spíše so zákazníkom reklamačný protokol. Tento protokol je podmienkou pre uznanie reklamácie. Protokol musí byť spísaný v troch vyhotoveniach (1 pre sprievodcu resp. zástupcu CK, 2 pre klienta) a podpísaný sprievodcom resp. zástupcom ubytovacieho zariadení a zákazníkom.
 3. Jednu kópiu reklamačného protokolu s reklamáciou je zákazník povinný poslať doporučene CK najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa návratu zo zájazdu. Po uplynutí tejto stanovenej lehoty CK nebude brať zreteľ na reklamáciu.
 4. Pokiaľ zákazník zo subjektívnych dôvodov nevyužije zabezpečené služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani zľavu.
11. Ochrana osobných údajov
 1. Naša spoločnosť venuje veľkú pozornosť ochrane osobných údajov svojich klientov ako aj návštevníkov stránok Relaxos a iných užívateľov jej služieb. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov vám v nasledovnom texte poskytujeme podrobné informácie o tom aké osobné údaje spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva - podrobnosti k ochrane a spracovaniu údajov nájdete na tejto stránke (https://relaxos.sk/ochrana-osobnych-udajov-a3-15-sk.htm)
02 3225 2301

Zavolajte nám, radi poradíme