Inovácie spoločnosti Relaxos

Inovácie spoločnosti Relaxos sú realizované s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov projektu

Zavádzanie nástrojov elektronického podnikania spoločnosti Relaxos, inovácia procesov zákazníckeho centra spoločnosti a nákup dlhodobého majetku využiteľného na služby jej online katalógu - celková výška nenávratného finančného príspevku 120 185 €

Hlavný cieľ projektu

Relaxos prostredníctvom získaných prostriedkov zavádza nové informačné produkty, akceleruje inovácie, ekonomicky zefektívňuje svoje podnikanie, udržiava respektíve zvyšuje svoju konkurenčnú výhodu, zvyšuje počet svojich zamestnancov a rozširuje svoju ponuku pre ďalšie segmenty trhu.

Hlavnou aktivitou projektu je zavádzanie nových produktov a inovácie existujúcich procesov a technológií. Dlhodobými cieľmi projektu sú zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ako aj jej efektivity.

 

Ďalšie údaje o projekte

Fond: Integrovaná infraštruktúra

Operačný program: Výskum a Inovácie

Prioritná os: 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

ITMS kód projektu: 313031I506
02 3225 2301

Zavolajte nám, radi poradíme