Informácie o projekte


Prijímateľ: Relaxos, s.r.o.

Projekt: Stredisko podpory aplikovaných dátových a komunikačných online služieb (SPADKOS)

Operačný program: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: Žilina / okres Žilina / Žilinský samosprávny kraj
                                                   Rimavská Sobota / okres Rimavská Sobota / Banskobystrický samosprávny kraj

Začiatok realizácie projektu:  09/2009
Ukončenie realizácie projektu: 07/2012

Výška nenávratného finančného príspevku: 139 996,29 €

Kontaktné údaje: 0905 661 050, relaxos@relaxos.net  www.relaxos.sk

Ciele projektu: Prijatie a začlenenie nových zamestnancov do pracovného procesu, zlepšenie odborných zručností zamestnancov v oblasti SW a VOIP telefónie, zlepšenie komunikácie a ekonomicko-administratívnych služieb, vytvorenie podmienok pre zamestnanie znevýhodnených skupín na trhu práce, vytvorenie štruktúry spoločnosti umožňujúcej presun časti služieb do regiónu s nižšou úrovňou miezd

Hlavné aktivity: Prijatie 7 nových zamestnancov v Rimavskej Sobote a 2 zamestnancov v Žiline, vyškolenie 7 zamestnancov v Rimavskej Sobote a vyškolenie 3 zamestnancov v Žiline, vypracovanie podnikateľského zámeru

Cieľové skupiny: Malé a stredné podniky, zamestnanci, uchádzači o zamestnanie zo znevýhodnených skupín na trhu práce
 
Výstupy projektu: Novovytvorených 7 pracovných miest v Rimavskej Sobote, z toho udržaných 6 pracovných miest v Rimavskej Sobote; novovytvorené a udržané 2 pracovné miesta v Žiline, vyškolenie 7 zamestnancov v Rimavskej Sobote a vyškolenie 3 zamestnancov v Žiline, zlepšená kvalita služieb, rozšírená ponuka služieb

„Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“
 
                        www.esf.gov.sk                              www.sia.gov.sk
02 3225 2301

Zavolajte nám, radi poradíme